ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

आ.ब.२०७४ /०७५ का लागी स्वीकृत कर,दस्तुर,महसुल आदी सम्बन्धीत बार्षिक कर,शुल्कका दर रेटहरु