कर्मचारीहरुको बैठकमा सहभागी कर्मचारीहरु (२०७४ चैत्र ७)