FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र-२०७९

Document Post date
आर्थिक ऐन, २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 19:09
विनियोजन ऐन, २०७९ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 19:11
बागचौर नगरपालिका सचिवालय गठन तथा संचालन (कार्यविधि) नियमावली, २०७९ PDF icon बागचौर नगरपालिका सचिवालय गठन तथा संचालन (कार्यविधि) नियमावली, २०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 19:10
फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ PDF icon फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 20:02
बागचौर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका भौतिक साधन तथा उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका भौतिक साधन तथा उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 20:04
बागचौर नगरपालिका पुराना भवनहरु अभिलेखिकरण सम्वन्धि निर्देशिका,२०७९ PDF icon बागचौर नगरपालिका पुराना भवनहरु अभिलेखिकरण सम्वन्धि निर्देशिका,२०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 20:06
बागचौर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 20:11
भवन निर्माण नक्शा पास कार्यबिधि,२०७९ PDF icon भवन निर्माण नक्शा पास कार्यबिधि,२०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 20:11
विषयगत समितिको गठन तथा कार्य संचालन नियमावली,२०७९ PDF icon विषयगत समितिको गठन तथा कार्य संचालन नियमावली,२०७९.pdf Tuesday, September 6, 2022 - 20:12